การตอบสนองของพืช 

การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

   1. การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต (growth movement)        

       -  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก (paratonic movement หรือ stimulus movement)

       -  การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายใน (autonomic movement)

   2. การเคลื่อนไหวเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง (turgor movement)

   3. การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต


การเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเจริญเติบโต (growth movement) 

   1. การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก (paratonic movement หรือstimulus movement)  มี 2 แบบคือ

      1.1 แบบมีทิศทางเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเร้า (tropism หรือ tropic movement) การตอบสนองแบบนี้อาจจะทำให้ส่วนของพืชโค้งเข้าหาสิ่งเร้าเรียกว่า positive tropism หรือเคลื่อนที่หนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเรียกว่า negative tropism จำแนกได้ตามชนิดของสิ่งเร้าดังนี้

       1.1.1 โฟโททรอปิซึม (phototropism) เป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสงพบว่าที่ปลายยอดพืช (ลำต้น) มีทิศทางการเจริญเติบโตเจริญเข้าหาแสงสว่าง  (positive phototropism) ส่วนที่ปลายรากจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหนีจากแสงสว่าง (negative phototropism)


       1.1.2 จีโอทรอปิซึม (geotropism) เป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกโดยรากพืชจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก (positive geotropism) เพื่อรับน้ำและแร่ธาตุจากดิน ส่วนปลายยอดพืช (ลำต้น) จะเจริญเติบโตในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก (negative geotropism) เพื่อชูใบรับแสงสว่าง


       1.1.3 เคมอทรอปิซึม (chemotropism) เป็นการตอบสนองของพืชโดยการเจริญเข้าหาหรือหนีจากสารเคมีบางอย่างที่เป็นสิ่งเร้าเช่นการงอกของหลอดละอองเรณูไปยังรังไข่ของพืชโดยมีสารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งเร้า 


       1.1.4 ไฮโดรทรอปิซึม (hydrotropism) เป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อความชื้น ซึ่งรากของพืชจะงอกไปสู่ที่มีความชื้น 

 

       1.1.5 ทิกมอทรอปิซึม (thigmotropism) เป็นการตอบสนองของพืชบางชนิดที่ตอบสนองต่อการสัมผัสเช่น การเจริญของมือเกาะ (tendril) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกไปพันหลักหรือเกาะบนต้นไม้อื่นหรือพืชพวกที่ลำต้นแบบเลื้อยจะพันหลักในลักษณะบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียว เช่น ต้นตำลึง ต้นพลู ต้นองุ่น ต้นพริกไทย เป็นต้น 


 

      1.2 แบบมีทิศทางที่ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า (nasty หรือ nastic movement) 

         การตอบสนองแบบนี้จะมีทิศทางคงที่คือ  การเคลื่อนขึ้นหรือลงเท่านั้น  ไม่ขึ้นกับทิศทางของสิ่งเร้า

         การบานของดอกไม้ (epinasty) เกิดจากกลุ่มเซล์ด้านในหรือด้านบนของกลีบดอกยืดตัวหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านนอกหรือด้านล่าง

         การหุบของดอกไม้ (hyponasty) เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านนอกหรือด้านล่างของกลีบดอกยืดตัวหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านมนหรือด้านบน ตัวอย่างเช่น

- ดอกบัว ส่วนมากมักหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน 

- ดอกกระบองเพชร  ส่วนมากจะบานในตอนกลางคืนและหุบในตอนกลางวัน

  

        การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสิ่งเร้าเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง เป็นต้น ถ้าสิ่งเร้าเป็นแสงแล้วทำให้เกิดการตอบสนอง (เกิดการเคลื่อนไหว ด้วยการบานการหุบของดอกไม้) โฟโตนาสที (photonasty) ถ้าอุณหภูมิเป็นสิ่งเร้าก็เรียกว่า เทอร์มอนาสที (thermonasty) ตัวอย่างเช่น ดอกบัวส่วนมากมักหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวันแต่ดอกกระบองเพชรจะบานในตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในตอนกลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำหรือเย็นลงทำให้กลุ่มเซลล์ด้านในของกลีบดอกเจริญมากกว่าด้านนอกจึงทำให้กลีบดอกบานออกแต่ตอนกลางวันอากาศอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้กลุ่มเซลล์ด้านนอกเจริญยืดตัวมากกว่าดอกจะหุบการบานและการหุบของดอกไม้มีเวลาจำกัด เท่ากับการเจริญของเซลล์ของกลีบดอก เมื่อเซลล์เจริญยืดตัวเต็มที่แล้วจะไม่หุบหรือบานอีกต่อไปกลีบดอกจะโรยและหลุดร่วงจากฐานดอกการบานและการหุบของดอกไม้มีเวลาจำกัด เท่ากับการเจริญของเซลล์ของกลีบดอก  เมื่อเซลล์เจริญยืดตัวเต็มที่แล้วจะไม่หุบหรือบานอีกต่อไป กลีบดอกจะโรยและหลุดร่วงจากฐานดอก

 

 

โฟโตนาสที (photonasty)


   2. การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายในของต้นพืชเอง (autonomic movement)

เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายในจำพวกฮอร์โมนโดยเฉพาะออกซิน ทำให้การเจริญของลำต้นทั้งสองด้านไม่เท่ากัน ได้แก่

      2.1 การเอนหรือแกว่งยอดไปมา (nutation movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดเฉพาะส่วนยอดของพืชสาเหตุเนื่องจากด้านสองด้านของลำต้น (บริเวณยอดพืช) เติบโตไม่เท่ากันทำให้ยอดพืชโยกหรือแกว่งไปมาขณะที่ปลายยอดกำลังเจริญเติบโต                

      2.2 การบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียว (spiral movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่ปลายยอดค่อยๆบิดเป็นเกลียวขึ้นไป เมื่อเจริญเติบโตขึ้นซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยปกติเราจะมองเห็นส่วนยอดของพืชเจริญเติบโตขึ้นไปตรงๆ แต่แท้จริงแล้วในส่วนที่เจริญขึ้นไปนั้นจะบิดซ้ายขวาเล็กน้อย เนื่องจากลำต้นทั้งสองด้านเจริญเติบโตไม่เท่ากันเช่นเดียวกับนิวเทชัน ซึ่งเรียกว่า circumnutation พืชบางชนิดมีลำต้นอ่อนทอดเลื้อยและพันหลักในลักษณะการบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียวเพื่อพยุงลำต้นเรียกว่า twining เช่น การพันหลักของต้นมะลิวัลย์  พริกไทย อัญชัน ตำลึง ฯลฯ


 
 

Mimosa Pudica

 

การเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง (turgor movement)

       ปกติพืชจะมีการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการสัมผัส (สิ่งเร้าจากภายนอก) ช้ามากแต่มีพืชบางชนิดที่ตอบสนองได้เร็ว โดยการสัมผัสจะไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำภายในเซลล์ทำให้แรงดันเต่ง (turgor pressure) ของเซลล์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ถาวรซึ่งมีหลายแบบคือ 

   1. การหุบของใบจากการสะเทือน (contract movement)

     - การหุบใบของต้นไมยราบตรงบริเวณโคนก้านใบและโคนก้านใบย่อยจะมีกลุ่มเซลล์ชนิดหนึ่ง (เซลล์พาเรงคิมา) เรียกว่า พัลไวนัส (pulvinus) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และผนังเซลล์บาง มีความไวสูงต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเช่น การสัมผัส เมื่อสิ่งเร้ามาสัมผัสหรือกระตุ้นจะมีผลทำให้แรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือเซลล์จะสูญเสียน้ำให้กับเซลล์ข้างเคียงทำให้ใบหุบลงทันทีหลังจากนั้นสักครู่น้ำจะซึมผ่านกลับเข้าสู่เซลล์พัลไวนัสอีกแรงดันเต่งในเซลล์เพิ่มขึ้นทำให้แรงดันเต่งและใบกางออก

      - การหุบของใบพืชพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อจับแมลงได้แก่ ใบของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นสาหร่ายข้าวเหนียว ต้นกาบหอยแครง ต้นหยาดน้ำค้าง เป็นต้น พืชพวกนี้ถือได้ว่าเป็นพืชกินแมลงจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบเพื่อทำหน้าที่จับแมลง ภายในใบจะมีกลุ่มเซลล์หรือขนเล็กๆ (hair) ที่ไวต่อสิ่งเร้าอยู่ทางด้านในของใบเมื่อแมลงบินมาถูกหรือมาสัมผัสจะเกิดการสูญเสียน้ำ ใบจะเคลื่อนไหวหุบทันทีแล้วจึงปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยโปรตีนของแมลงให้เป็นกรดอะมิโนจากนั้นจึงดูดซึมที่ผิวด้านในนั้นเอง


 

ต้นหมอข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes)


 

   2. การหุบใบตอนพลบค่ำของพืชตระกูลถั่ว (sleep movement)

       เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงของพืชตระกูลถั่ว เช่น ใบก้ามปู ใบมะขาม ใบไมยราบ ใบถั่ว ใบแค ใบกระถิน ใบผักกระเฉด เป็นต้น โดยที่ใบจะหุบ ก้านใบจะห้อยและลู่ลงในตอนพลบค่ำ เนื่องจากแสงสว่างลดลง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นไม้นอน” แต่พอรุ่งเช้าใบก็จะกางตามเดิม การตอบสนองเช่นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง แรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์พัลไวนัสที่โคนก้านใบโดยกลุ่มเซลล์พัลไวนัสนี้เป็นกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่และผนังเซลล์บาง มีความไวสูงต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น เมื่อไม่มีแสงสว่างหรือแสงสว่างลดลงมีผลทำให้เซลล์ด้านหนึ่งสูญเสียน้ำให้กับช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่เคียงข้างทำให้แรงดันเต่งลดลงใบจึงหุบลง ก้านใบจะห้อยและลู่ลง  พอรุ่งเช้ามีแสงสว่างน้ำจะเคลื่อนกลับมาทำให้แรงดันเต่งเพิ่มขึ้นและเซลล์เต่งดันให้ที่ลู่นั้นกางออก

   3. การเปิดปิดของปากใบ (guard cell movement)

การเปิด-ปิดของปากใบขึ้นอยู่กับความเต่งของเซลล์คุม (guard cell) ในตอนกลางวันเซลล์คุมมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น ทำให้ภายในเซลล์คุมมีระดับน้ำตาลสูงขึ้น น้ำจากเซลล์ข้างเคียงจะซึมผ่านเข้าเซลล์คุม ทำให้เซลล์คุมมีแรงดันเต่งเพิ่มขึ้นดันให้ผนังเซลล์คุมที่แนบชิดติดกันให้เผยออกจึงทำให้ปากใบเปิด     แต่เมื่อระดับน้ำตาลลดลงเนื่องจากไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน้ำก็จะซึ่มออกจากเซลล์คุมทำให้แรงดันเต่งในเซลล์คุมลดลงเซลล์จะเหี่ยวและปากใบก็จะปิด

    

 

 

 

 

 

Time Lapse of Plants Growing


       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชด้วยการเคลื่อนไหวแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของพืชสรุปได้ดังนี้

   1. การหันยอดเข้าหาแสงสว่าง ช่วยให้พืชสังเคราะห์อาหารได้อย่างทั่วถึง 

   2. การหันรากเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก ช่วยให้รากอยู่ในดินซึ่งเป็นแหล่งที่พืชได้รับน้ำและแร่ธาตุ 

   3. การเจริญเข้าหาสารเคมีของละอองเรณู ช่วยในการผสมพันธุ์ การขยายกลีบช่วยในการกระจายหรือรับละอองเกสร

   4. การเคลื่อนไหวแบบ nutation , spiral movement และ twining movement ช่วยให้พืชเกาะพันกับสิ่งอื่นๆสามารถชูกิ่งหรือยอด เพื่อรับแสงแดด หรือชูดอกและผลเพื่อการสืบพันธุ์หรือกระจายพันธุ์ 

   5. การหุบของต้นกาบหอยแครงช่วยในการจับแมลงหรืออาหาร การหุบของไมยราบช่วยในการหลบหลีกศัตรู

 

 

กลไกการตอบสนองของพืช 

    โปรดระลึกเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในพืช กระบวนการหรือกลไกที่เกิดขึ้นและขั้นตอนที่เกิดการตอบสนองจะมีความซับซ้อนมาก  (Complexity ) เสมอแม้ว่าจะเกิดจากปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวในตอนเริ่มต้น

 

การเจริญเข้าหาแสงสว่าง ( Positive Phototropism ) ของเยื่อหุ้มยอดอ่อนของข้าวโอ๊ต (Oat seedling coleoptile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองของ Darwin และ Boysen-Jensen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองของ F. W. Went ในปี ค.ศ. 1926 หรือ ปี พ.ศ. 2469 เกี่ยวกับการโค้งเข้าหาแสงของเยื่อหุ้มยอดอ่อน (coleoptile) ของต้นกล้าข้าวโอ๊ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองของพืชต่อแสง

การทดลองแสดงการควบคุมตาข้างโดยตายอด

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองต่อช่วงแสง (Photoperiod) ต่อการออกดอกผ่าน Florigenฮอร์โมนหรือไม่ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytochromes as Photoreceptors

 

Phytochrome Regulation of Seed Germination

 

Defensive Response To Herbivore


 คำถาม

  1. การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม มีปัจจัยหลักๆ 3 ประการได้แก่อะไรบ้าง
  2. การตอบสนองจากสิ่งเร้าภายนอก จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าตลอด ใช่หรือไม่ หากไม่ จะมีการเคลื่อนที่แบบใดอีก
  3. โฟโททรอปิซึม เป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งใด ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นที่ใดของพืช
  4. จีโอทรอปิซึม เป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งใด
  5. เคมอทรอปิซึม เป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด จงยกตัวอย่างการตอบสนองดังกล่าวมา 1 ตัวอย่าง
  6. การหุบและการบานของดอกไม้ มีปัจจัยใดบ้าง และจัดเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชแบบใด
  7. การเอนและการบิดลำต้นของพืชบางชนิด มีสาเหตุมาจากอะไร
  8. จงอธิบายการเปิด-ปิดของปากใบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการ
  9. การเคลื่อนไหวแบบ nutation , spiral movement และ twining movement มีประโยชน์ต่อพืชที่มีการเคลื่อนไหวนี้อย่างไร
  10. การหุบใบของพืชตระกูลถั่ว เป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด และเหตุใดจึงต้องหุบใบลงตอนพลบค่ำ

Credit

 

 

 

 

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

1. นายณัฐดนัย ชมเดช เลขที่ 2

2. นายเพิ่มพล หรรษานนย์ 3

3. นายนราวิชญ์ คำมะนาถ เลขที่ 6

4. นายคัชชาธัช อัญชลีอริยะ เลขที่ 8

5. นายจิรเมธ ปลื้มภิรมย์นาฎ เลขที่ 11


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2553
 
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
 
 

edit @ 21 Jan 2011 17:40:17 by PP

edit @ 16 Feb 2011 19:12:02 by PPlant

Comment

Comment:

Tweet

#1851 By (200.18.5.254|10.20.60.48, 200.18.5.254) on 2015-01-29 04:16

The PAD or (iPad) could be the initially cybertecture apartment tower situated in Dubai. The tower is intended as a haven for those looking for the modern, digital life-style. It's targeted at switched-on, creative and hip business enterprise executives to whom we refer to as "the digital generation" or Apple brand lovers who are continually mobile and connected.

#1850 By http://www.cruzenews.com/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=74649 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-10-19 22:47

The following distinction will be that the top anti ligature LCD enclosure selection will be constructed from thicker material and it really is fitted getting a a great deal thicker window panel which includes a rear support frame for additional help, should really anything like a stool be tossed within the screen.

#1849 By http://www.szostyzmysl.ovh.org/forum/profile.php?id=1338706 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-10-14 15:32

Digital Assistive Hearing Device Device uses computer systems. You are able to adjust the audio method by way of sync making use of the computer. Nowadays the systems have Bluetooth too, which implies it is possible to utilize it with TV, mobile, stereo process system etc- any device which has Bluetooth. You will see numerous designs like the behind the ear (BTE) assistive hearing device. In this predicament the unit sits behind the ears and will work for mild to extensive hear reduction. For children it is the smartest choice. Inside The Ear (ITE) assistive hearing device is defined up in the ear and it can be proper for mild to average hearing problems. Receiver within just the Ear (RTE) assistive hearing device has loudspeakers situated in for the ears. The design be extra effective hearing capabilities. Inside the canal assistive hearing units (ITC) can also be situated within just the ear. Outdoors Healthy Assistive Hearing Equipment (OTE) can also be set behind the ear. Yet, in just this problem the speaker is defined in just the canal by means of skinny wires.

#1848 By http://www.vivasancenter.com/user/kopetpdnlu/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-10-13 15:41

The Seventh System period of time covered time 1985 ??. This specific development in producing foods grains, the increase of choices of employment and also the elevating of productiveness for most industries of financial system. The public sector outlay was Rs. a hundred and eighty,00 crores. Within this period many targets had been even exceeded. The annual rate of growth of GDP was 5.8 per cent as compared to the program target of five per cent. Making food stuff grains elevated however, community sector discounts fell missing the prospective. The room involving earnings and expenditure in the Federal government elevated.

#1847 By http://area5football.com/forums/user/kopetpdbuw/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-10-12 12:42

Playboy Tv ?when you are wish to take pleasure in steamiest motion pictures and adult material, you'll be able so as to add this funnel together with other DISH Network offers. You'll be just desired to pay for $16 every month to delight in a myriad of entertaining and fervour provided on Playboy manufacturer. Watch several wild fact exhibits, late night motion pictures and special inside reveals only relating to this distinctive grownup funnel. The funnel might be attained on 489.

#1846 By http://rodionv.spb.ru/user/kopetpdzsw/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-27 15:31

For the reason that the graduation event approaches, eighth quality ladies start attempting to find the right graduation attire. You can find pair of straightforward solutions which may be observed to be able to appear brilliant within the huge day. In case you wish to seem like princess, you then ought to know of most widely used graduation attires readily available available for purchase. The bulk on the youthful gals will not have sufficient specifics about most recent the most recent fashions. For that reason, it really is superior to determine your mom with regards to the option of graduation dresses. College going women of all ages have wonderful connecting with each other plus they frequently pick out to brighten up equally. If you're seeking for some thrilling attire with the buddies also remember to go to on the internet dress retailers.

#1845 By http://www.myfilmebi.net/user/carpinteyroxoe/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-24 00:03

The moment we have just identified, the failure of people flats to marketplace poses a certain diploma of problems if this requires discovering them. One primary cause why they do not commonly advertise from our media is they don't wish to draw within the incorrect type of people today and as a consequence are fairly, prepared to debate credit history concerns over the situation-by-situation foundation discreetly. They're also petrified of dropping their standing and for that reason top high quality tenants. Also, existing tenants might decrease to resume their lease contracts whenever they suspect the "quality" in the flats is decreasing.

#1844 By http://www.telsizdunyasi.net/news.asp (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-23 15:06

After passing the test at Prometric testing center Proctor will give you a copy of your findings, showing that you simply passed and how you did in each in the above categories. About two weeks later, Apple will send an email having a PDF of your certificate. Concern for the environment, they have stopped mailing the actual certificates. PDF is fairly basic. It demonstrates the apple logo, the title of the certification (in this instance: Apple Certified Assist Professional 10.five), your name, date you passed the test, and a URL for credential verification. The email also invites you to join the Apple Certification Alliance. This is certainly a public list of all Apple Certified Professionals. Membership of ACA makes it possible for you a listing of yourself as an Apple Certified Pro.

#1843 By http://www.anvidproducts.com/vortex-ssm-0418.html (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-22 21:26

A good deal of professional medical pros imagine that almost all infections occur in the digestive program. So for leading a balanced existence it's essential to have got a appropriate colon. That's why colon cleaning is one amongst the important thing cures. You can find lots of procedures accustomed to cleanse your colon you will see invasive types that have been actually unpleasant. You will find also safer, less difficult methods like working with dietary supplements or capsules.

#1842 By http://retro80.com/user/kopetpdqpx/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-21 14:15

This transfer was possible made in response to criticism that eBooks are way too expensive in relation to their production costs and overheads. By sustaining a price ceiling of $9.99, Amazons maintains a level of competitiveness that other e-readers will discover it hard to match, together with Apple.Amazonite Beads Originate From Eco-friendly Microline Feldspar

#1841 By http://tkachi.org/index.php?subaction=userinfo&user=kopetpdbjl (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-21 08:24

As talked about, a registry repair software assists in cleaning up the files in your registry databases. It is possible to remove duplicate files plus the junk ones, and glimpse for invalid, corrupt, or missing files and broken links and fix them or junk them if they may be not anymore needed with the computer. This is a pretty helpful tool to utilize and you simply do not have to worry about deleting DLL files that might actually be wanted by other purposes as part of your computer.

#1840 By http://www.munratwarez.pl/user/carpinteyroqpb/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-18 20:21

Just forget about then every other plan. A phone with low electric battery back up is all over again pointless. The suggestions earlier mentioned capabilities resulted in phone's pounds just of 112 gm that presents itself the development of couple of in the finest heads. diagnostics, and used-out computer hardware tend to be blamed for waning overall performance. might be capable of begin more effective jobs or commence companies and retain the services of other people.Benefits And Drawbacks For Worldwide Health care What's likely to common health-related ended up charging and only what will probably be obtain from it in addition to my New mother not remarkably who,Affordable SC Handbag PM, Through the listening to my dad scream "Yeah Deprive! Really.

#1839 By http://www.ozbeninsaat.com (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-18 18:00

In which will you change any time you wish anything at all, The prosperous components and trends of Kanchipuram sarees by no means not successful to stress the contours of the girl. The pallu from your Kanchipuram saris is going to be coated inside the shoulder joint and its designed to hang at the volume of the waist. usually even at the beginning. that you are in the general sport. As an example, Consequently,Legitimate Louis Vuitton Right away Case, Avoid sausages, do try to eat them natural or "al-dente". Sometimes the go well with or coat is sound.

#1838 By http://sample-contract-template.com/page17.php (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-18 11:00

Each of the soldiers appeared to be within their early 20s, with some using Western soccer tops. Some of the militants wore black colored baggy shirts and pants, a lot of them got sandals or flip flops.

#1837 By http://stroiprofi.net/user/carpinteyrotju/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-18 06:26

KFC said it is analyzing the accident.

#1836 By http://retro80.com/user/kopetpdqlh/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-18 00:02

Enterprise (2002), HUM KISI SE KUM NAHIN (2002), THE LEGEND OF BHAGAT SINGH (2002), and DEEWANGEE (2002) have been Ajay's four releases of the season. She got nominated for Filmfare- Award and won Star Screen's Award, Stardust Star on the season Award - Male for Organization. He won National Film Honours- Award and BFJA Awards' Award for that LEGEND OF BHAGAT SINGH. Devgn with each other won Filmfare Experts Award for the most effective Efficiency in Firm as well as the LEGEND OF BHAGAT SINGH. Also, he won Filmfare-Best Villain Award, Star Screen-Best Villain Award, Bollywood Movie Award for the ideal Villain for his movie DEEWANGEE.

#1835 By http://kalsoni.ru/user/carpinteyronwx/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 09:21

In addition to is quite durable with enough care, it might last for any long time and maintain its beauty. When supplied, the fabric is generally displayed having a mark displaying its hardness around the MOH scale. Normally, travertine registers inside the MOH scale having a 3-4 rating, which is near or equal to those of marble. As lengthy because it is sealed, treated and looked after, it might withstand regular feet website traffic plus a lot additional.

#1834 By http://music.hahol.net/user/carpinteyropjz/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 09:20

Ajay has continuous working in multiple-starrer films. This season he managed INSAN (2005), BLACKMAIL (2005), TANGO CHARLIE (2005), KAAL (2005), where by he distributed the display and also other actors way too. ZAMEER (2005), Main AISA Hello HOON (2005), APAHARAN (2005), SHIKHAR (2005) were his other emits of the year. She obtained nominated for Filmfare-Very best Villain Honor, Worldwide Indian Film Development Accolade-Best Overall performance in Bad Role for KAAL and Filmfare- Prize for APAHARAN.

#1832 By http://www.oncalltalent.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=894186 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 09:20

CakePHP is selected to add mass to on the web retailers, buying cart software, internet applications for that ecommerce retailers along with other platforms like project management software program software program. You'll discover a couple of positive aspects which make CakePHP improvement an appealing outcome. This short report discusses the positive aspects that certain could handle making use of CakePHP.

#1833 By http://lowvisionrants.com/forums/user/kopetpdwcx/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 09:20

Evening hours Sight Goggles are electro-visual items that intensify (or improve) present light-weight as opposed to based on the method to obtain light-weight that is owned by them. Appearance intensifiers record ambient light and boost it 1000's of occasions by electronic digital strategy to show the battleground to some soldier using a phosphor exhibit for example night time sight goggles. This ambient light comes from the heavens, moon or skies shine from remote man-made resources, for instance urban locations. The products are responsive to a extensive array of sun, from noticeable to infra-red (undetectable). Clients don't take a look at Evening hours Vision Goggles, you think of the the improved digital impression on the phosphor monitor.

#1830 By http://www.ufukyangin.com/konvansiyonel.aspx (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:35

Here's a handful of across the more-important explanations why you could possibly prefer to consider about a high quality supplement on your kid. Accept is as genuine or absolutely not, the benefits will get begun with mother having omega 3s as soon as the lady with pregnant. The important essential fatty acids found in good quality seafood oil perform an essential job in just the little a person's brain growth. Nonetheless it does not halt right here.

#1831 By http://www.hcc-graphics.com/design.html (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:35

Usedmac net web site is aplce for Apple and Mac users to get and sell used products and solutions. Obtaining been released with a fresh new glance, you're going to get the best bargains below. No matter if you are interested in apple laptop or apple desktop, you will discover every thing here. This can be the finest market place for applied apple products.

#1828 By http://www.zjhjt.cn/xwdt/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:35

Final results: Deficit reflexes, irregular bloodstream movement in mind, confusions, temper shifts and speech issues individuals could be the key central nervous process troubles displaying critical Lyme disorder symptoms and signs and symptoms and circumstance, memory failure, snooze concerns, dementia, anxiety attacks, compulsive ailment.

#1829 By http://www.tavisletmehizmetleri.com.tr/musteripolitikamiz.aspx (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:35

Activity diagrams describe the particular work flow behavior with the system in It. Activity diagrams are substantially like condition Diagrams due to the fact activities will be the actual situation to accomplish anything. Activity diagrams describe the certain condition of activities of the system by displaying all from the sequence of activities carried out. Activity diagrams can display activities which are conditional or parallel.

#1827 By http://kimep.alschool.kz/user/carpinteyrovkw/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:02

Set up Bill 477 requires Notary Publics to report financial elder abuse as soon as they suspect it. Set up Bill 140 updates the phrase undue influence associated with financial elder abuse. Set up Bill 381 enables a legal court to present attorney costs and charges in situations where seniors are financially mistreated by anyone who has the energy of attorney.

#1825 By http://daxflow.com/phpbb2/profile.php?mode=viewprofile&u=156444 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:01

Stretchmarks, scientifically referred to as Striae are triggered by tearing with the pores and skin layer of skin that are frequently caused by the rapid stretching of your pores and skin connected with rapid growth (common in adolescence) or putting on weight (e.g. pregnancy or muscle mass building). Dr. Edwin Ishoo states "Males and ladies could possibly get stretchmarks no matter age, physique or habits on several regions of their physiques, such as the abdomen, upper thighs, sides, breasts, arms or back. Be it stretchmarks from pregnancy, adolescence, exercise or putting on weight - stretchmarks cause us to become nervous about the skin we have, and they might be hard to treat if you might be not acquainted with present day best stretchmark removal remedies" Added Dr. Ishoo.

#1825 By http://mail.kackad.kz/user/carpinteyroxhh/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:01

Like a bonus, it is genuinely an extra overload of action verbs to enable you to have moving. Faster, accomplished, achieving, acquired, advanced, marketed, advanced, assisted, changed, examined, clarified, anticipated, hired, approved, turned on, aiding, assume, attacking, automated, granted, backtracking, baiting, bang, mixing, brag, buzzing,

#1824 By http://street-workout.od.ua/user/carpinteyroufs/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-15 08:01

Digestion isn't going to appear in the abdomen -- it seriously starts much previously, in the mouth. The enzymes present in saliva mix with food even though you chew it, and start all the system of breaking it lower prolonged in advance of it reaches the tummy. In the mouth, it is moved lessen towards the stomach from the muscle groups with the wind pipe, which further softens the ball of food, generally known as a bolus. If the bolus reaches the abdomen, the abdomen immediately starts off mixing the bolus with liquid and digestive juices to assist additional the breakdown approach. Even though your foods are throughout the belly, the pancreas, liver, and digestive tract all secrete juices to help with digestion. Whenever your meals are adequately divided, this can ensure it is shipped into the minor intestine, in which the nutrition and water are absorbed throughout the overall body previous to the leftovers -- largely aged belly cells and fiber -- are delivered on the colon, where by they're removed by way of feces.

#1823 By http://www.nigooding.com/press/Abstract-Oil-Paintings-For-Sale-The-Boating-Party-Lunch.html (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-12 21:29

To place it simply, all taxes really should fall equally on every citizen compared for their position in existence. Right here, this is not mentioning for the particular tax, even so the combined aftereffect of all present taxes. A person, regardless of whether he tends to make $1,000,000 or $10,000 need to have equal number of taxes compensated.

#1822 By http://portal.hashdevelopers.net/member.php?action=profile&uid=3788 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-11 17:21

This thermometer is essential specifically for that babies. It can be greatest any time you purchase 1, you're aware how you can make use of it adequately. Rectal thermometers have to be applied if supervise and trained by an specialist. They may be unsafe, specifically when it destroys so ensure you handle it with pride. If this sounds like utilized by infants, they ought to be viewed to avoid accidents.Allergic reactions Could They Be Associated with Household Unwanted pests

#1821 By http://lightproject.com.ua/user/c5vbgguy7/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-11 17:21

In the pure insulation, developing procedures and equired effort?standpoint the perfect choice would be obtaining a specialist contractor in to take care of the desired function.

#1820 By http://affordablelasvegaselectrician.com/Electrician_2.php (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-11 17:21

Although black color shows up is regarded as the favored colour a huge selection in moderate and vibrant tones may also be extensively easily obtainable in the standard or on the internet in both basic and designed types. Whitened is the best coloring option for summer time time.

#1819 By http://kyrymtata.ipb.su/index.php?act=ST&f=2&t=2177 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-11 05:02

big smile

#1818 By (182.53.61.118|182.53.61.118) on 2014-09-10 22:05

MDofPC Doctor of Computers is skilled in repairing many gadgets through the previous ones on the latest. They present services like iPad tablet repairs, accessories, software and other related matters. All their services include a very good deal of warranty on labor and parts in the device. They also supply a low flat rate of service that can surely suit with all your budget.

#1817 By http://www.helmig.com/vista/vf8boot.htm (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-02 08:25

You will find distinctive patterns and models of shorter wedding day gowns out there. You can find distinctive colours much too. Limited marriage robes give ease and comfort in direction of the customers due to the fact the weight from your dress is decreased. The very best kind of limited marriage robes that certain is going for could be the model that certain feels favored placing on. Individuals which might be believed at ease are persons kinds of that aid actions. The dresses really don't by any suggests hamper or prohibit the movement with the bride. When just one will get the sort which will give her comfort she contributes to her splendor by utilizing some wonderful jewellery.6-pack Ab muscles The big Image For you kind

#1815 By http://www.topfreeforum.com/eliteriders/viewtopic.php?p=22299&mforum=eliteriders#22299 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-02 03:46

The firm has an array of objects they offer and somebody can can be found in and you may find no minimums of maximums which item or products they're equipped to really order. Even so, Organo Gold also provides 3 packages which consist of specific things and specific varying volumes of selected products in every single offer. As a result it causes it to become fairly basic for that distributor to pick out any of your 3 offers to be able to obtain a quantity of things which includes objects in addition to your major ganoderma organo gold espresso merchandise. These deals materialize to get place together based on historic file promoting information collected in the region by entrepreneurs throughout the several years that have identified folks items which are most commonly bought and consumed. Any sort of people today product or service deals is acquired throughout or next a person gets or enrols like a distributor.

#1816 By http://intim-perm.ru/user/carpinteyroigq/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-02 03:46

Allogeneic bone marrow stem cell transplantation can be utilized to handle many childhood leukemias or most cancers and myelodysplastic syndrome which involve cells inside the bone marrow. In just this transplant, you will see employed someone else's bone marrow cells to revive bone marrow after substantial dose chemotherapy and radiotherapy.Because the advantage of an allogeneic transplant around an autologous transplant we have been capable to mention the "graft-versus-leukemia effect". The donor nutritious bone marrow kills residual leukemia cells, as well as in by accomplishing this lessens the patient's chance of relapse.Just like a drawback to an allogeneic bone marrow stem mobile transplant we've been capable to mention the chance of graft-versus-host ailment. This happens as soon as the other person's bone marrow assaults the recipient's entire body. In by accomplishing this, there looks an health issues that impacts the skin, liver and lots of other organs. Within this situation, treatment with immunosuppressive medicine is necessary.

#1814 By http://www.indiansextales.com/stories/showthread.php?p=104282#post104282 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-02 03:46

Significant bust, big waistline, large ass ?apple physique incorporates a sizable upper body with very little defined waist. Find a gown that cinches round the waist, flares within a b-formed and it's got a V-neck aesthetically draw interest far from the roundness with the torso. A shawl / belt is good to outline your waist. Be sure to pick out a costume that proceeds your character like a really prolonged dresses. A-line costume / princess attire will definitely obtain the occupation finished!

#1813 By http://silverashofficial.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=11609%22/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-02 03:46

Lyme illness can happen in severe or recurring appearance. The callous appearance might be easily coping with even while you'll discover in addition occasions that present discriminating signs. Constant Lyme illness indicators and symptoms are genuinely awful and could be lastingly weakening.

#1812 By http://betterwallpaper.co.uk/content/Italy-Mario-Balotelli-soccer-jersey.html (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-01 05:00

All of this, simply by self-inserting action verbs, when spinning your dynamic sales piece, Your exceptional lead creating sales piece is brought with all the addition of action verbs. It truly is only that easy.

#1811 By http://www.communicationi.com/page19.php (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-01 05:00

-Special Pricing ?We actually think this may perhaps be extremely probably. The hardware shipment may very well be increased units to account to get a drop in value, and this would match a elebration unique?model. The secrecy behind this could also be a method to turn folks heads back toward Apple, offered that the release in the white iPhone wasn an enormous deal.

#1810 By http://www.ampontheair.com/Demos.php (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-01 05:00

The alpha men're fortunate with leadership traits. They are wise, effective, sophisticated and assured, can control points with out ruling others. Here are a handful of alpha male qualities and alpha male traits that could enable you inculcate precisely the same. Nevertheless, you will need to remember that you can not come to be an alpha male overnight. Concentrate on the alpha male qualities and alpha male traits and operate on a single faithfully to enhance your personality.

#1809 By http://stonybrookacres.com/page14.php (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-09-01 05:00

Get more information: http: //world-wide-web. similar to a superlative chronometer is better than from the core from your Rolex observe Morning Day Director. In addition, and so are provided around the most compact patterns. after a little money and time you may be completely ready for the majority of issues. and skin area acne outbreaks *Neosporin - for minimal reductions *Bandages - several measurements, there's usually very little time remaining for other things.

#1808 By http://diyormedia.uz/user/kopetpdnzf/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-30 09:08

Aside from fixing GAME.DLL error, a registry repair device could also prevent crashes within your computer. Thus, you could help improve and boost the performance within your computer without the need of having to ask an expert to do it and without the need of having to spend an excessive amount for it to obtain done. Registry repair applications also resolve other operating system related errors moreover numerous far more.

#1807 By http://dezle.net/index.php?subaction=userinfo&user=kopetpdyqb (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-30 08:50

PressRelease) Dr. Ishoo's innovative method of management of stretchmarks combines fractional ablative pores and skin ablation to enhance pores and skin texture with sub-skin use with the Smartlipo Triplex laser to tighten skin.

#1806 By http://www.pentecostalwayoftruth.org/econdvlpmnt.html (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-29 07:10

Sun computer screen lotion and/or oil. I was just having beer at some rock n? youl have women of all ages to go along with you any time you hit the clubs and bars afterwards that evening. The 2nd process made available to Uk on the internet lotto avid gamers would be the 'Loaded Consideration 'option. ($562, The liner through the vascular program can be broken from the absence e vitamin supplement. a study in Scientific And Experimental Skin treatment detected a quick benefits of blood sums of e vitamin supplement, There are actually internet affiliate marketing courses that pay out a fee around the 1-time-only basis. Within just my honest judgment, like American citizen.

#1805 By http://fieldscript.seti.by/user/carpinteyrodqq/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-28 05:13

It has been said that what had certain the Bin-Ladens to speculate a lot more in the Carlyle group was the assure by George Bush senior, chief advisor in the time, the firm's defence business earnings could be about to enhance radically write-up 9/11 and in truth they did. -Other claimed controversies ongoing to comply with... properly allowing for individuals in significant locations to be a regulation unto themselves...

#1804 By http://darksectors.com/member.php?action=profile&uid=787 (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-27 12:36

It momentarily opens and shuts allowing foods to use towards the belly, and also to enable gas to come to be launched from it. Additionally, it serves to prevent the abdomen contents from copying to the wind pipe. Acid reflux might be credited to some couple of utilizing the following physiological will causese

#1803 By http://www.nst-testing.com/Achievements.htm (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-26 18:28

Right here some advice in the experts: Tank tops, people begun to check out them as strong fashion claims , if purchasing your batter in the store? The minute the primary odern? Vibrato-technique opens up Eddie sets up it on his Franken-Strat and there after the Floyd Increased vibrato is truly a staple on all his electric guitars. It will make plenty of feeling,Acquire Louis Vuitton Synthetic leather Passy, A relationship preparing guide might be a big day keepsake in the foreseeable future. or women of all ages towards girls. To illustrate the sea side tableau whereby kids have on diving meets with goggles and also a massive adhere of rock. if you have to.

#1801 By http://mbdou305-rf.1gb.ru/user/carpinteyroenl/ (193.201.224.68|193.201.224.68) on 2014-08-25 01:29