การตอบสนองของพืช 

การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

   1. การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต (growth movement)        

       -  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก (paratonic movement หรือ stimulus movement)

       -  การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายใน (autonomic movement)

   2. การเคลื่อนไหวเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง (turgor movement)

   3. การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต


การเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเจริญเติบโต (growth movement) 

   1. การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก (paratonic movement หรือstimulus movement)  มี 2 แบบคือ

      1.1 แบบมีทิศทางเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเร้า (tropism หรือ tropic movement) การตอบสนองแบบนี้อาจจะทำให้ส่วนของพืชโค้งเข้าหาสิ่งเร้าเรียกว่า positive tropism หรือเคลื่อนที่หนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเรียกว่า negative tropism จำแนกได้ตามชนิดของสิ่งเร้าดังนี้

       1.1.1 โฟโททรอปิซึม (phototropism) เป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสงพบว่าที่ปลายยอดพืช (ลำต้น) มีทิศทางการเจริญเติบโตเจริญเข้าหาแสงสว่าง  (positive phototropism) ส่วนที่ปลายรากจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหนีจากแสงสว่าง (negative phototropism)


       1.1.2 จีโอทรอปิซึม (geotropism) เป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกโดยรากพืชจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก (positive geotropism) เพื่อรับน้ำและแร่ธาตุจากดิน ส่วนปลายยอดพืช (ลำต้น) จะเจริญเติบโตในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก (negative geotropism) เพื่อชูใบรับแสงสว่าง


       1.1.3 เคมอทรอปิซึม (chemotropism) เป็นการตอบสนองของพืชโดยการเจริญเข้าหาหรือหนีจากสารเคมีบางอย่างที่เป็นสิ่งเร้าเช่นการงอกของหลอดละอองเรณูไปยังรังไข่ของพืชโดยมีสารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งเร้า 


       1.1.4 ไฮโดรทรอปิซึม (hydrotropism) เป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อความชื้น ซึ่งรากของพืชจะงอกไปสู่ที่มีความชื้น 

 

       1.1.5 ทิกมอทรอปิซึม (thigmotropism) เป็นการตอบสนองของพืชบางชนิดที่ตอบสนองต่อการสัมผัสเช่น การเจริญของมือเกาะ (tendril) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกไปพันหลักหรือเกาะบนต้นไม้อื่นหรือพืชพวกที่ลำต้นแบบเลื้อยจะพันหลักในลักษณะบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียว เช่น ต้นตำลึง ต้นพลู ต้นองุ่น ต้นพริกไทย เป็นต้น 


 

      1.2 แบบมีทิศทางที่ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า (nasty หรือ nastic movement) 

         การตอบสนองแบบนี้จะมีทิศทางคงที่คือ  การเคลื่อนขึ้นหรือลงเท่านั้น  ไม่ขึ้นกับทิศทางของสิ่งเร้า

         การบานของดอกไม้ (epinasty) เกิดจากกลุ่มเซล์ด้านในหรือด้านบนของกลีบดอกยืดตัวหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านนอกหรือด้านล่าง

         การหุบของดอกไม้ (hyponasty) เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านนอกหรือด้านล่างของกลีบดอกยืดตัวหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านมนหรือด้านบน ตัวอย่างเช่น

- ดอกบัว ส่วนมากมักหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน 

- ดอกกระบองเพชร  ส่วนมากจะบานในตอนกลางคืนและหุบในตอนกลางวัน

  

        การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสิ่งเร้าเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง เป็นต้น ถ้าสิ่งเร้าเป็นแสงแล้วทำให้เกิดการตอบสนอง (เกิดการเคลื่อนไหว ด้วยการบานการหุบของดอกไม้) โฟโตนาสที (photonasty) ถ้าอุณหภูมิเป็นสิ่งเร้าก็เรียกว่า เทอร์มอนาสที (thermonasty) ตัวอย่างเช่น ดอกบัวส่วนมากมักหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวันแต่ดอกกระบองเพชรจะบานในตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในตอนกลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำหรือเย็นลงทำให้กลุ่มเซลล์ด้านในของกลีบดอกเจริญมากกว่าด้านนอกจึงทำให้กลีบดอกบานออกแต่ตอนกลางวันอากาศอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้กลุ่มเซลล์ด้านนอกเจริญยืดตัวมากกว่าดอกจะหุบการบานและการหุบของดอกไม้มีเวลาจำกัด เท่ากับการเจริญของเซลล์ของกลีบดอก เมื่อเซลล์เจริญยืดตัวเต็มที่แล้วจะไม่หุบหรือบานอีกต่อไปกลีบดอกจะโรยและหลุดร่วงจากฐานดอกการบานและการหุบของดอกไม้มีเวลาจำกัด เท่ากับการเจริญของเซลล์ของกลีบดอก  เมื่อเซลล์เจริญยืดตัวเต็มที่แล้วจะไม่หุบหรือบานอีกต่อไป กลีบดอกจะโรยและหลุดร่วงจากฐานดอก

 

 

โฟโตนาสที (photonasty)


   2. การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายในของต้นพืชเอง (autonomic movement)

เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายในจำพวกฮอร์โมนโดยเฉพาะออกซิน ทำให้การเจริญของลำต้นทั้งสองด้านไม่เท่ากัน ได้แก่

      2.1 การเอนหรือแกว่งยอดไปมา (nutation movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดเฉพาะส่วนยอดของพืชสาเหตุเนื่องจากด้านสองด้านของลำต้น (บริเวณยอดพืช) เติบโตไม่เท่ากันทำให้ยอดพืชโยกหรือแกว่งไปมาขณะที่ปลายยอดกำลังเจริญเติบโต                

      2.2 การบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียว (spiral movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่ปลายยอดค่อยๆบิดเป็นเกลียวขึ้นไป เมื่อเจริญเติบโตขึ้นซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยปกติเราจะมองเห็นส่วนยอดของพืชเจริญเติบโตขึ้นไปตรงๆ แต่แท้จริงแล้วในส่วนที่เจริญขึ้นไปนั้นจะบิดซ้ายขวาเล็กน้อย เนื่องจากลำต้นทั้งสองด้านเจริญเติบโตไม่เท่ากันเช่นเดียวกับนิวเทชัน ซึ่งเรียกว่า circumnutation พืชบางชนิดมีลำต้นอ่อนทอดเลื้อยและพันหลักในลักษณะการบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียวเพื่อพยุงลำต้นเรียกว่า twining เช่น การพันหลักของต้นมะลิวัลย์  พริกไทย อัญชัน ตำลึง ฯลฯ


 
 

Mimosa Pudica

 

การเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง (turgor movement)

       ปกติพืชจะมีการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการสัมผัส (สิ่งเร้าจากภายนอก) ช้ามากแต่มีพืชบางชนิดที่ตอบสนองได้เร็ว โดยการสัมผัสจะไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำภายในเซลล์ทำให้แรงดันเต่ง (turgor pressure) ของเซลล์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ถาวรซึ่งมีหลายแบบคือ 

   1. การหุบของใบจากการสะเทือน (contract movement)

     - การหุบใบของต้นไมยราบตรงบริเวณโคนก้านใบและโคนก้านใบย่อยจะมีกลุ่มเซลล์ชนิดหนึ่ง (เซลล์พาเรงคิมา) เรียกว่า พัลไวนัส (pulvinus) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และผนังเซลล์บาง มีความไวสูงต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเช่น การสัมผัส เมื่อสิ่งเร้ามาสัมผัสหรือกระตุ้นจะมีผลทำให้แรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือเซลล์จะสูญเสียน้ำให้กับเซลล์ข้างเคียงทำให้ใบหุบลงทันทีหลังจากนั้นสักครู่น้ำจะซึมผ่านกลับเข้าสู่เซลล์พัลไวนัสอีกแรงดันเต่งในเซลล์เพิ่มขึ้นทำให้แรงดันเต่งและใบกางออก

      - การหุบของใบพืชพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อจับแมลงได้แก่ ใบของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นสาหร่ายข้าวเหนียว ต้นกาบหอยแครง ต้นหยาดน้ำค้าง เป็นต้น พืชพวกนี้ถือได้ว่าเป็นพืชกินแมลงจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบเพื่อทำหน้าที่จับแมลง ภายในใบจะมีกลุ่มเซลล์หรือขนเล็กๆ (hair) ที่ไวต่อสิ่งเร้าอยู่ทางด้านในของใบเมื่อแมลงบินมาถูกหรือมาสัมผัสจะเกิดการสูญเสียน้ำ ใบจะเคลื่อนไหวหุบทันทีแล้วจึงปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยโปรตีนของแมลงให้เป็นกรดอะมิโนจากนั้นจึงดูดซึมที่ผิวด้านในนั้นเอง


 

ต้นหมอข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes)


 

   2. การหุบใบตอนพลบค่ำของพืชตระกูลถั่ว (sleep movement)

       เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงของพืชตระกูลถั่ว เช่น ใบก้ามปู ใบมะขาม ใบไมยราบ ใบถั่ว ใบแค ใบกระถิน ใบผักกระเฉด เป็นต้น โดยที่ใบจะหุบ ก้านใบจะห้อยและลู่ลงในตอนพลบค่ำ เนื่องจากแสงสว่างลดลง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นไม้นอน” แต่พอรุ่งเช้าใบก็จะกางตามเดิม การตอบสนองเช่นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง แรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์พัลไวนัสที่โคนก้านใบโดยกลุ่มเซลล์พัลไวนัสนี้เป็นกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่และผนังเซลล์บาง มีความไวสูงต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น เมื่อไม่มีแสงสว่างหรือแสงสว่างลดลงมีผลทำให้เซลล์ด้านหนึ่งสูญเสียน้ำให้กับช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่เคียงข้างทำให้แรงดันเต่งลดลงใบจึงหุบลง ก้านใบจะห้อยและลู่ลง  พอรุ่งเช้ามีแสงสว่างน้ำจะเคลื่อนกลับมาทำให้แรงดันเต่งเพิ่มขึ้นและเซลล์เต่งดันให้ที่ลู่นั้นกางออก

   3. การเปิดปิดของปากใบ (guard cell movement)

การเปิด-ปิดของปากใบขึ้นอยู่กับความเต่งของเซลล์คุม (guard cell) ในตอนกลางวันเซลล์คุมมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น ทำให้ภายในเซลล์คุมมีระดับน้ำตาลสูงขึ้น น้ำจากเซลล์ข้างเคียงจะซึมผ่านเข้าเซลล์คุม ทำให้เซลล์คุมมีแรงดันเต่งเพิ่มขึ้นดันให้ผนังเซลล์คุมที่แนบชิดติดกันให้เผยออกจึงทำให้ปากใบเปิด     แต่เมื่อระดับน้ำตาลลดลงเนื่องจากไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน้ำก็จะซึ่มออกจากเซลล์คุมทำให้แรงดันเต่งในเซลล์คุมลดลงเซลล์จะเหี่ยวและปากใบก็จะปิด

    

 

 

 

 

 

Time Lapse of Plants Growing


       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชด้วยการเคลื่อนไหวแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของพืชสรุปได้ดังนี้

   1. การหันยอดเข้าหาแสงสว่าง ช่วยให้พืชสังเคราะห์อาหารได้อย่างทั่วถึง 

   2. การหันรากเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก ช่วยให้รากอยู่ในดินซึ่งเป็นแหล่งที่พืชได้รับน้ำและแร่ธาตุ 

   3. การเจริญเข้าหาสารเคมีของละอองเรณู ช่วยในการผสมพันธุ์ การขยายกลีบช่วยในการกระจายหรือรับละอองเกสร

   4. การเคลื่อนไหวแบบ nutation , spiral movement และ twining movement ช่วยให้พืชเกาะพันกับสิ่งอื่นๆสามารถชูกิ่งหรือยอด เพื่อรับแสงแดด หรือชูดอกและผลเพื่อการสืบพันธุ์หรือกระจายพันธุ์ 

   5. การหุบของต้นกาบหอยแครงช่วยในการจับแมลงหรืออาหาร การหุบของไมยราบช่วยในการหลบหลีกศัตรู

 

 

กลไกการตอบสนองของพืช 

    โปรดระลึกเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในพืช กระบวนการหรือกลไกที่เกิดขึ้นและขั้นตอนที่เกิดการตอบสนองจะมีความซับซ้อนมาก  (Complexity ) เสมอแม้ว่าจะเกิดจากปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวในตอนเริ่มต้น

 

การเจริญเข้าหาแสงสว่าง ( Positive Phototropism ) ของเยื่อหุ้มยอดอ่อนของข้าวโอ๊ต (Oat seedling coleoptile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองของ Darwin และ Boysen-Jensen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองของ F. W. Went ในปี ค.ศ. 1926 หรือ ปี พ.ศ. 2469 เกี่ยวกับการโค้งเข้าหาแสงของเยื่อหุ้มยอดอ่อน (coleoptile) ของต้นกล้าข้าวโอ๊ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองของพืชต่อแสง

การทดลองแสดงการควบคุมตาข้างโดยตายอด

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองต่อช่วงแสง (Photoperiod) ต่อการออกดอกผ่าน Florigenฮอร์โมนหรือไม่ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytochromes as Photoreceptors

 

Phytochrome Regulation of Seed Germination

 

Defensive Response To Herbivore


 คำถาม

  1. การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม มีปัจจัยหลักๆ 3 ประการได้แก่อะไรบ้าง
  2. การตอบสนองจากสิ่งเร้าภายนอก จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าตลอด ใช่หรือไม่ หากไม่ จะมีการเคลื่อนที่แบบใดอีก
  3. โฟโททรอปิซึม เป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งใด ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นที่ใดของพืช
  4. จีโอทรอปิซึม เป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งใด
  5. เคมอทรอปิซึม เป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด จงยกตัวอย่างการตอบสนองดังกล่าวมา 1 ตัวอย่าง
  6. การหุบและการบานของดอกไม้ มีปัจจัยใดบ้าง และจัดเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชแบบใด
  7. การเอนและการบิดลำต้นของพืชบางชนิด มีสาเหตุมาจากอะไร
  8. จงอธิบายการเปิด-ปิดของปากใบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการ
  9. การเคลื่อนไหวแบบ nutation , spiral movement และ twining movement มีประโยชน์ต่อพืชที่มีการเคลื่อนไหวนี้อย่างไร
  10. การหุบใบของพืชตระกูลถั่ว เป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด และเหตุใดจึงต้องหุบใบลงตอนพลบค่ำ

Credit

 

 

 

 

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

1. นายณัฐดนัย ชมเดช เลขที่ 2

2. นายเพิ่มพล หรรษานนย์ 3

3. นายนราวิชญ์ คำมะนาถ เลขที่ 6

4. นายคัชชาธัช อัญชลีอริยะ เลขที่ 8

5. นายจิรเมธ ปลื้มภิรมย์นาฎ เลขที่ 11


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2553
 
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
 
 

edit @ 21 Jan 2011 17:40:17 by PP

edit @ 16 Feb 2011 19:12:02 by PPlant

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ภาพสวยมาก ๆ เลย ชอบค่ะ ๆ :)

#1 By 50206 (61.90.125.33) on 2011-01-31 19:40

สวยงามมาย

#2 By tidarat yisun (103.7.57.18|125.26.33.130) on 2012-06-25 17:26

AAPVb6 <a href="http://fkozxsbjtzmu.com/">fkozxsbjtzmu</a>, xngvbrbchzrw, [link=http://qpaclowbgnbx.com/]qpaclowbgnbx[/link], http://xgfhiotythqx.com/

#3 By judcgoaku (103.7.57.18|188.92.77.12) on 2012-06-25 20:44

nGKeiM <a href="http://kyeyodkmqkny.com/">kyeyodkmqkny</a>, gagnpowpzurb, [link=http://pbgoakuqldbx.com/]pbgoakuqldbx[/link], http://teilocirnbyw.com/

#4 By zeKWzIhmyf (103.7.57.18|76.164.194.90) on 2012-07-26 12:24

I get pleasure from, result in I discovered exactly what I was looking for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

#5 By seo tutorial (103.7.57.18|182.134.170.140) on 2012-09-16 11:51

Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

#6 By Michael Kors Bag (103.7.57.18|216.244.86.131) on 2012-09-17 03:52

Good V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

#7 By black hat seo (103.7.57.18|216.244.86.131) on 2012-09-17 03:53

This post is invaluable. Where can I find out more?

#8 By red bottom boots (103.7.57.18|142.4.114.137) on 2012-09-19 08:13

Make a sizzling trend assertion arrive could 1st with Ray Ban sunglasses. Now accessible on the net at ideal fees, your and enhanced search is only a click on away. The location to store for low-priced Ray Ban sunglasses could be the replicaray-bansunglasses.com on the net retail outlet. Right the following, you will obtain a excellent variety of sunglasses for each friends and family member.

#9 By www.oobgolf.com/golfers/mydipusjebo357 (103.7.57.18|216.244.78.136) on 2012-09-19 08:16

Whilst black normally seems to make you glimpse slimmer, test outfits with diverse colours. This would help in maximizing your individuality and also add to the variants you can test with your looks.

#10 By www.leadingleaders.net/member/265131/ (103.7.57.18|216.244.78.136) on 2012-09-19 16:19

?Fashionmoksh.com- The web site to catch on with the modern tendencies in road manner to manner amongst the stars. Also the excellent spot to update just one about major brand names and labels.

#11 By us.337.com/user/info/37502268 (103.7.57.18|216.244.78.136) on 2012-09-20 11:27

Well I sincerely enjoyed reading it. This article procured by you is very helpful for correct planning.

#12 By where purchase cheaper hermes chocolat (103.7.57.18|142.4.114.137) on 2012-09-20 16:47

ข้อมูลดีมากค่ะbig smile

#13 By Thanitda (103.7.57.18|110.49.232.243) on 2012-09-25 11:01

Whatever size, shape or color of bean bags you can think of, you can find them all in this website. All you have to do is explore the website carefully and then choose the best among the wide assortment of bean bags available in the website. We challenge ourselves every season to create and manufacture the most durable, fashionable and comfortable beanbag chairs in the market. This challenge has definitely shown its results as we have become famous as one of the leaders in the manufacture and production of and soft seating across North America. For the last 12 years we have been shipping beanbag chairs to retailers large and small in Europe and the USA. Now, its time for the Canadians to rejoice, as we offer you unique range of bean bags, for people of all age groups.

#14 By Louis Vuitton Women M60316 Wallet Sarah Wallet outlet (103.7.57.18|216.244.78.136) on 2012-09-29 17:53

I have recently started a website, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.
seo tutorial http://www.youtube.com/watch?v=RpWzb4diL2I
seo tutorial

#15 By seo tutorial (103.7.57.18|119.5.37.24) on 2012-10-06 12:51

Tees

#16 By alexander mcqueen scarf (103.7.57.18|180.178.43.42) on 2012-10-07 15:02

CTVFtM <a href="http://mpjtjxehymbd.com/">mpjtjxehymbd</a>, idyqfdzinmoy, [link=http://lnazxbfpbxfz.com/]lnazxbfpbxfz[/link], http://djxjxctdxext.com/

#17 By aJcdLzSN (103.7.57.18|91.232.96.18) on 2012-10-25 10:18

A2i0wB <a href="http://kbznujhzqlsg.com/">kbznujhzqlsg</a>, qgzfabmfdfni, [link=http://hieouumjguqp.com/]hieouumjguqp[/link], http://gtkzxqlecbru.com/

#18 By baGJvoKkVfDqi (103.7.57.18|91.232.96.18) on 2012-10-25 14:51

n9qhkS <a href="http://ctocaljepwkm.com/">ctocaljepwkm</a>, xlpynbqcxbzo, [link=http://xqwpjkgydndd.com/]xqwpjkgydndd[/link], http://cnwinsxqcbpm.com/

#19 By oCmxxySoPfGm (103.7.57.18|91.232.96.18) on 2012-10-25 19:28

s3ZFP6 <a href="http://shaxihclmvaa.com/">shaxihclmvaa</a>, onjuwogkwcog, [link=http://utfaukghmffj.com/]utfaukghmffj[/link], http://mruyeyopdmin.com/

#20 By VckCQqXIPS (103.7.57.18|91.232.96.18) on 2012-10-26 00:01

Fabulous, what a webpage it is! This webpage provides valuable information to us, keep it up.
coco chanel http://cocochanel2u.tumblr.com/
coco chanel

#21 By coco chanel (103.7.57.18|199.168.97.194) on 2012-11-01 14:36

Thanks so much for giving everyone an exceptionally wonderful possiblity to read from this site. It really is very nice and also jam-packed with a good time for me personally and my office fellow workers to visit the blog no less than three times a week to find out the fresh items you have. And indeed, I am also always impressed for the remarkable points you give. Selected 3 ideas in this posting are honestly the most efficient we have all ever had.
chanel outlet http://chaneloutlet.ezweb123.com/
chanel outlet

#22 By chanel outlet (103.7.57.18|199.168.97.194) on 2012-11-02 10:59

มีประโยชน์กับนักเรียนชนบทมากที่สุด   ขอบคุณค่ะ

#23 By sirirat (103.7.57.18|202.29.186.253) on 2012-11-16 11:30

Hi, i believe that i saw you visited my web site therefore i came to ?return the favor?.I?m attempting to locate things to boost my web site!I suppose its ok to make use of some of your suggestions!!
louis vuitton artsy http://www.ilouisvuittonhandbagsx.com/

#24 By louis vuitton artsy (103.7.57.18|119.97.180.138) on 2012-11-17 18:26

There are some interesting points in time on this article but I dont know if I see all of them center to heart. There's some validity but I'll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as properly
louis vuitton authentic handbags http://www.ilouisvuittonbagsx.com/

#25 By louis vuitton authentic handbags (103.7.57.18|119.97.180.138) on 2012-11-18 21:01

It's best to participate in a contest for among the finest blogs on the web. I'll advocate this web site!
moncler online http://www.imonclerjacketsx.com/

#26 By moncler online (103.7.57.18|119.97.180.138) on 2012-11-18 21:04

You produced some decent points there. I did a search on the problem and discovered most folks will approve along with your internet site
Jordan Concords 11 For Sale http://foro.proaccion.com.do/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16295

#27 By Jordan Concords 11 For Sale (103.7.57.18|220.161.97.99) on 2012-11-19 09:49

You completed a few good points there. I did a search on the matter and found the majority of persons will consent with your blog.

#28 By home with wowruler (103.7.57.18|113.240.25.166) on 2012-11-20 05:14

You'll be able to undoubtedly see your expertise inside the operate you write. The globe hopes for much more passionate writers like you who aren?t afraid to say how they think. At all times follow your heart.
alexander mcqueen heels http://dementedrsps.com/forum/index.php?action=profile;u=37096

#29 By alexander mcqueen heels (103.7.57.18|180.123.116.60) on 2012-11-21 19:17

I am so glad this online issue operates and your post seriously helped me. May take you up on that household advice you
alexander mcqueen ring http://podkowe.pl/index.php?action=profile;u=40883

#30 By alexander mcqueen ring (103.7.57.18|182.134.134.76) on 2012-11-21 19:17

i adore your weblog, i have it in my rss reader also as routinely related to most recent points entrance up from it.
moncler jackets http://select-all.net/forum/index.php?action=profile;u=1303971

#31 By moncler jackets (103.7.57.18|119.97.180.139) on 2012-11-23 12:46

I like this website it?s a master piece! Glad I located this on google.
mulberry bays http://sxsx.awardspace.com/index.php?action=profile;u=9246

#32 By mulberry bays (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-23 20:30

Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to ?return the favor?.I?m trying to find things to increase my website!I suppose its ok to use a few of your suggestions!!
chanel bags http://www.xatticaret.com/dosya/member.php?action=profile&uid=15499

#33 By chanel bags (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-23 23:50

You made some decent points there. I did a search on the problem and identified most men and women will approve together with your web site
mulberry bays http://www.replacecarkey.com/forum/member.php?action=profile&uid=861

#34 By mulberry bays (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-24 01:21

HrP2r0 <a href="http://wfjjogedtklv.com/">wfjjogedtklv</a>, wmgfixzcstju, [link=http://agbvzgmkutzv.com/]agbvzgmkutzv[/link], http://keehzssyeelk.com/

#35 By tiVsbRVFIiwkb (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 02:09

You completed numerous good points there. I did a search on the problem and located practically all folks will have precisely the same opinion with your weblog
moncler jackets http://www.projectcatastrophe.com/member.php?u=13395653

#36 By moncler jackets (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-24 02:33

52HLCG <a href="http://zyejyinchaun.com/">zyejyinchaun</a>, wpyjjjnmqzgw, [link=http://qgcktgzjifcu.com/]qgcktgzjifcu[/link], http://aihoycedqsle.com/

#37 By tSfXJfHzvQZ (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 08:55

True superior info could be found on weblog.
moncler outlet http://vermontrepublic.org/forum/topic.php?id=299592&replies=1#post-307320

#38 By moncler outlet (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-24 13:35

You created some decent points there. I did a search on the concern and identified most folks will approve with your website
chanel bags http://busyteacher.org/user/chaneloutletAY/

#39 By chanel bags (103.7.57.18|119.97.180.150) on 2012-11-24 14:24

Thank you for the superior writeup. It in truth was a amusement account it. Appear advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?
moncler outlet http://wakinguphappybook.com/content/moncler-outlet-k0ufejk

#40 By moncler outlet (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-24 15:51

Thank you for the very good writeup. It in actual fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?
moncler outlet http://www.reddirtjunkies.com/forum/topic.php?id=33848#post-34640

#41 By moncler outlet (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-24 16:21

I'm so glad this web thing functions and your article truly helped me. May take you up on that household guidance you
woolrich heren jassen http://www.realwoolrich.com/

#42 By woolrich heren jassen (103.7.57.18|199.36.75.151) on 2012-11-24 19:48

your artical is very good ,thanks for ur sharing and i have learn many things from it .

#43 By michael kors totes (103.7.57.18|119.129.113.245) on 2012-11-24 19:57

I like this web blog extremely a lot, Its an extremely great billet to read and get info .
Moncler billig http://www.classicmoncler.eu/

#44 By Moncler billig (103.7.57.18|199.36.75.151) on 2012-11-24 23:51

Rattling fantastic info may be identified on net blog .
alexander mcqueen heels http://derpcraft.us/forum/index.php?action=profile;u=41350

#45 By alexander mcqueen heels (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-25 16:02

I usually was concerned in this topic and still am, thank you for posting.
alexander mcqueen skull http://modern-games.com/user/famyanymborma/

#46 By alexander mcqueen skull (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-25 22:23

I generally was concerned in this subject and still am, thank you for posting.
alexander mcqueen boots http://josaalumni.com/forum1/index.php?action=profile;u=33199

#47 By alexander mcqueen boots (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-25 22:30

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
alexander mcqueen skull http://linksab.com/forum/index.php?action=profile;u=225235

#48 By alexander mcqueen skull (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-27 09:23

You made some respectable factors there. I looked on the web for the difficulty and found most individuals will go along with with your website.
alexander mcqueen outlet http://detalmahof.nl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1300296

#49 By alexander mcqueen outlet (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-27 14:08

Merely wanna remark on handful of general points, The web site style and design is great, the subject matter is true wonderful. ?All movements go also far.? by Bertrand Russell.
alexander mcqueen scarves http://foro.btlcastle.com/member.php?action=profile&uid=2577

#50 By alexander mcqueen scarves (103.7.57.18|119.97.180.149) on 2012-11-28 15:57